ALGEMENE VOORWAARDEN

Aspen Digital B.V., hierna te noemen Aspen Digital

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Audiovisuele werken: ieder werk in beweging of bestaande uiteen geheel van opeenvolgende beelden, al dan niet voorzien van geluid.
Begroting: het geheel van geschatte inkomsten en voorziene uitgaven, opgesteld voor een bepaalde toekomstige periode.
Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.
Informatiedragers: CD-Rom’s, DVD’s, USB-sticks, magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of vermenigvuldigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden, geluid of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.
Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.
Opdrachtbevestiging: schriftelijke bevestiging van de Offerte door Aspen Digital
Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.
Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de Overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Aspen Digital zich jegens Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. De werking van de artikelen 7:404 BW (welke een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 BW (welke hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een Opdracht wordt gegeven) wordt uitgesloten.
Partijen: Aspen Digital en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen.
Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.
Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Aspen Digital uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, aanbieding, onderhandeling, Offerte of dienst waarop Aspen Digital deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
 2. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een Offerte, aanbieding, Overeenkomst of een Opdrachtbevestiging waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Aspen Digital uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Aspen Digital en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Indien Aspen Digital niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Aspen Digital in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 8. Aspen Digital heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen.

Artikel 3 – Offerte en Begroting

 1. Alle aanbiedingen, waaronder Offerten en Begrotingen, geschieden vrijblijvend.
 2. Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Aspen Digital hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken Schriftelijk door Aspen Digital zijn bevestigd.
 3. Opdrachten dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Aspen Digital een aanvang met het uitvoeren van de Opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
 4. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van zestig (60) dagen na de aanbiedingsdatum.
 5. Elke door Aspen Digital opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
 6. Een samengestelde prijsberekening verplicht Aspen Digital niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermeldde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
 7. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Aspen Digital bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.
 8. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Aspen Digital het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 9. Wanneer Opdrachtgever eenzelfde Opdracht tegelijkertijd aan meerdere leveranciers wenst te verstrekken, dient hij Aspen Digital hiervan vooraf Schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van de namen van de andere opdrachtnemers. Ook is Opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde opdracht reeds eerder aan andere opdrachtnemers heeft verstrekt.
 10. Indien Aspen Digital op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Aspen Digital namens Opdrachtgever offertes aanvragen.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Aspen Digital en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De duur van de Opdracht kan behalve door de inspanning beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Aspen Digital verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Aspen Digital kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Aspen Digital Schriftelijk in gebreke te stellen. Aspen Digital dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Specificatie van de te leveren diensten en goederen worden te goede trouw gegeven.
 5. Aspen Digital is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Aspen Digital voortduurt, alsmede één (1) jaar na afloop daarvan, werknemers van Aspen Digital in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aspen Digital Onder werknemers van Aspen Digital worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Aspen Digital of die ten tijde van de uitvoering van de Opdracht in dienst waren van Aspen Digital

Artikel 5 – Prijs

 1. De door Aspen Digital afgegeven prijs voor de door haar te verrichten prestatie geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 2. Aspen Digital is gerechtigd een of meer voorschotten op de totale prijs in rekening te brengen.
 3. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, transportkosten, porti, kleine materialen, reisuren, omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. Alle door Aspen Digital afgegeven prijzen ten aanzien van onder andere, doch niet uitsluitend, advies-, coördinatie-, en conceptontwikkelingswerkzaamheden, worden altijd op basis van nacalculatie van de werkelijk bestede uren en tegen de bij Aspen Digital geldende tarieven afgerekend.
 5. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van Aspen Digital met een redelijke winstopslag.
 6. Wanneer bij het opstellen van de Begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf op basis van nacalculatie en met een redelijke winstopslag.
 7. De prijs die Aspen Digital voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Aspen Digital is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.

Artikel 6 – Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen

 1. Aspen Digital zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. Aspen Digital is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wanneer Aspen Digital instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Aspen Digital behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door Aspen Digital gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.
 3. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van Aspen Digital doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend wachttijd, extra reistijd, wijziging door Opdrachtgever in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties, ondeugdelijke wijze van aanlevering door Opdrachtgever en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen.
 4. Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Aspen Digital Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of prestaties.
 5. Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
 6. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door Aspen Digital prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast.
 7. Overschrijding van Offerten en Begrotingen tot 10% (exclusief btw) worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven door Aspen Digital niet vooraf aan Opdrachtgever te worden gemeld. Overschrijdingen als gevolg van verkoopcondities van leveranciers van Aspen Digital en door Aspen Digital ingeschakelde derden, worden geacht aan Opdrachtgever bekend te zijn en gelden niet als overschrijding van een begroting, ook niet wanneer deze kosten niet in een aparte begroting zijn opgenomen.

Artikel 7 – Aanlevering door Opdrachtgever en bewaring

 1. Opdrachtgever garandeert Aspen Digital, dat door de aangeleverde bestanden en uitvoering van de Overeenkomst, met name door verveelvoudiging of openbaarmaking van de door Opdrachtgever ontvangen zaken zoals onder andere doch niet uitsluitend teksten, foto’s, video’s, programmatuur, informatiedragers, broncodes, databestanden en/of andere (digitale) materialen en apparatuur geen inbreuk wordt gemaakt op rechten welke derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale of internationale wet- en regelgeving ten aanzien van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Opdrachtgever vrijwaart Aspen Digital zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken welke derden aan Opdrachtgever zelf krachtens wet- en regelgeving geldend kunnen maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het vorige lid gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Aspen Digital bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk vast komt te staan dat Aspen Digital door de nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk op bedoelde rechten maakt. Daarna zal Aspen Digital de Opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 3. In het geval Opdrachtgever Informatiedragers verstrekt aan Aspen Digital, dienen deze Informatiedragers te voldoen aan de door Aspen Digital aan Opdrachtgever opgegeven specificaties. Tevens dient Opdrachtgever in een zodanig geval ervoor zorg te dragen dat hij een kopie of duplicaat van zijn Informatiedragers bewaart of ten behoeve van zijn bewaring laat vervaardigen.
 4. Indien de aanlevering van informatie door middel van een openbaar telefoonnet of andere directe verbinding plaatsvindt, kan dit alleen geschieden op van tevoren met Aspen Digital overeengekomen tijdstippen, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, volgens de voorwaarden van diegene die deze verbinding exploiteert en volgens vooraf door beide Partijen gemaakte afspraken met betrekking tot methodieken en protocollen.
 5. Het risico ter zake van de beschadiging of teloor gaan van informatie is, behoudens grove schuld of nalatigheid van Aspen Digital, steeds voor Opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Aspen Digital, Opdrachtgever of derden.
 6. Het risico ter zake van beschadiging of teloor gaan van bij Opdrachtgever opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor Opdrachtgever.
 7. Na het voltooien van de Opdracht hebben noch Opdrachtgever noch Aspen Digital jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 8 – Uitvoering

 1. Aspen Digital zal de Opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van Opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen, deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van een beoogd resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 2. De uitvoering van de Werkzaamheden wordt in beginsel verzorgd vanuit (een van) de vestiging(en) van Aspen Digital Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op het kantoor van Opdrachtgever, indien en voor zover dit is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Aspen Digital al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder andere in
  1. dat medewerkers van en Opdrachtgever zelf gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn;
  2. dat inzage wordt verleend in alle door Aspen Digital relevant geachte documenten en gegevens;
  3. dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die Aspen Digital noodzakelijk of nuttig acht;
  4. dat desgevraagd (kantoor)faciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen.
 4. Indien Aspen Digital ten aanzien van het vorige lid derden dient in te schakelen, waaronder doch niet uitsluitend een Accountant, Jurist / Advocaat of overige adviseur, komen de hiermee samenhangende kosten voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat Aspen Digital tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan Aspen Digital te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Aspen Digital tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.
 6. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Aspen Digital het recht om derden in te schakelen.
 7. Voor zover door Aspen Digital bij de uitvoering van een Opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. Aspen Digital is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. Aspen Digital is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen Aspen Digital, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige Opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Aspen Digital de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Aspen Digital gegeven Opdracht over te dragen aan derden.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Aspen Digital tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Aspen Digital gegeven Opdracht.
 10. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.
 11. Aspen Digital behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

Artikel 9 – Levering

 1. Aspen Digital is niet gehouden haar diensten in gedeelten af te leveren.
 2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering ter plaatse waar Aspen Digital haar bedrijf uitoefent.
 3. Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van krachtens de Overeenkomst door Aspen Digital te leveren diensten.
 4. Aspen Digital is niet verantwoordelijk voor het niet of niet tijdig ontvangen van poststukken.
 5. Een dienst of advies wordt als geleverd beschouwd:
  1. Wanneer Aspen Digital hetzij Schriftelijk hetzij mondeling aan Opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van de dienst of advies en Opdrachtgever het resultaat van de dienst of advies heeft goedgekeurd;
  2. 4 (vier) werkdagen nadat Aspen Digital Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de dienst of advies voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten het resultaat van de dienst of advies binnen die termijn te inspecteren;
  3. Bij ingebruikneming van het resultaat van de dienst of advies door Opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 10 – Goedkeuring

 1. Opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek van Aspen Digital ontvangen voorstellen, beeldmateriaal, teksten of overige werken zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed en/of volgens (overeengekomen) planning gecorrigeerd of goedgekeurd aan Aspen Digital terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de werken door Opdrachtgever geldt als erkenning dat Aspen Digital de aan de werken voorafgaande Werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. Aspen Digital is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken welke onopgemerkt zijn gebleven in de door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde werken.
 4. Wanneer Opdrachtgever niet binnen 4 (vier) werkdagen na toezending Schriftelijk heeft gereageerd, wordt het desbetreffende werk of rapport als correct beschouwd en zullen Partijen daaraan gebonden zijn.
 5. Indien Opdrachtgever na goedkeuring van een werk of rapport alsnog wijzigingen wil aanbrengen zullen er door Aspen Digital meerkosten in rekening worden gebracht. Voor het uitvoeren van het meerwerk zal er eerst een Offerte met betrekking tot de meerkosten worden verstrekt aan Opdrachtgever. Na het aanvaarden van de Offerte door Opdrachtgever, zal Aspen Digital het meerwerk uitvoeren.

Artikel 11 – Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, of model kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 12 – Tussentijdse beëindiging (Duur)Overeenkomst

 1. Een (Duur)Overeenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
 2. Een (Duur)Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract niet automatisch verlengd.
 3. Een (Duur)Overeenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 (zes) maanden worden opgezegd.
 4. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever op grond van wanprestatie, heeft Aspen Digital vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht Aspen Digital te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de (Duur)Overeenkomst.
 5. Indien de (Duur)Overeenkomst door Aspen Digital wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de (Duur)Overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Aspen Digital redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming
 6. Indien de (Duur)Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde werken te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
 7. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermeldde behoudt Aspen Digital zich alle rechten voor om volledige nakoming van de (Duur)Overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Aspen Digital geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aspen Digital niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Aspen Digital ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
  1. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s);
  2. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
 3. Indien Aspen Digital als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door Aspen Digital en indien de periode langer duurt dan 90 (negentig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk te beëindigen.
 4. In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
 5. In geval van overmacht behoudt Aspen Digital het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
 6. Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan Aspen Digital bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Aspen Digital gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 14 – Betaling

 1. Tenzij tussen Opdrachtgever en Aspen Digital Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van Aspen Digital te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 2. Aspen Digital kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
 3. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum aan Aspen Digital Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
 6. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Aspen Digital betaling in termijnen verlangen.
 7. Aspen Digital is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.
 8. Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van Aspen Digital zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Aspen Digital te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop betrekking hebbende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Aspen Digital daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Aspen Digital tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
 9. In geval van – gegronde vrees voor – niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
 10. Aspen Digital is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Artikel 15 – Invordering

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Aspen Digital, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerder met 3 (drie) procent in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Aspen Digital
 2. Tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen door Opdrachtgever aan Aspen Digital verschuldigd is geworden dan wel verschuldigd zal worden verleent Opdrachtgever door het verstrekken van de Opdracht een eerste pandrecht aan Aspen Digital op de door Aspen Digital voor of namens Opdrachtgever te deponeren merken dan wel modellen of overige werken. De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever leveren bewijs van het bestaan van dit pandrecht. Aspen Digital zal gerechtigd zijn om in geval van verzuim in betaling door Opdrachtgever dit recht op kosten van Opdrachtgever in de betreffende registers in te schrijven. Het pandrecht vervalt door betaling door Opdrachtgever van al hetgeen Opdrachtgever aan Aspen Digital verschuldigd is. Aspen Digital zal alsdan op kosten van Opdrachtgever een eventuele inschrijving van het pandrecht intrekken.
 3. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
 4. Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Aspen Digital toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
 5. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde werken te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is.
 6. Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is Aspen Digital gerechtigd om, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Aspen Digital moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.
 8. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Aspen Digital open staan.
 10. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.
 11. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 16 – Buitengebruikstelling

 1. Aspen Digital heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Aspen Digital niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Aspen Digital zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Aspen Digital kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Aspen Digital gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 150,00 ex. btw.
 3. Aspen Digital zal de toegang tot de dienst en/of de informatie van Opdrachtgever onmogelijk maken, dan wel de dienst en/of de informatie verwijderen zodra een rechter of andere bevoegde autoriteit dit heeft bevolen. Hierdoor wordt Aspen Digital niet schadeplichtig jegens Opdrachtgever.

Artikel 17 – Retentierecht

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat Opdrachtnemer bevoegd is afgifte van goederen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan Opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
 2. Onder de goederen genoemd in lid 1 worden in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de Opdracht.

Artikel 18 – Recht van Reclame

 1. Eventuele gebreken in de levering van goederen of klachten over de Werkzaamheden van Aspen Digital behoren onmiddellijk na constatering door Opdrachtgever aan Aspen Digital te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na de constatering Aspen Digital eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.
 2. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Aspen Digital juist zijn, zal Aspen Digital de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Aspen Digital slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 22 bepaalde.
 4. De prestatie van Aspen Digital geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft, het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Opdrachtgever tijdig gereclameerd heeft.

Artikel 19 – Eigendom en eigendomsvoorbehoud

 1. Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle geleverde goederen en/of diensten berust en blijft te allen tijde berusten bij Aspen Digital tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom van de geleverde goederen en/of diensten pas over als de verschuldigde betaling volledig voldaan is. Het risico terzake de geleverde goederen en/of diensten neemt aanvang bij aflevering.
 2. Schade aan of verlies van deze goederen en/of diensten door Opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld veroorzaakt moeten door Opdrachtgever aan Aspen Digital tegen kostprijs worden vergoed.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en/of diensten te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en/of diensten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Aspen Digital daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen;
 5. Voor het geval dat Aspen Digital zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Aspen Digital of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aspen Digital zich bevinden en die goederen mede terug te nemen.
 6. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en goederen van Aspen Digital te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade, brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 20 – Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan Aspen Digital of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Aspen Digital daartoe bevoegd.
 2. Aspen Digital mag een watermerk toevoegen in alle door haar ontworpen Audiovisuele werken en deze verwijderen wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst volledig is nagekomen.
 3. Aspen Digital mag te allen tijde zijn naam vermelden bij het ontwerp of op de titelrol van het (audio)visuele werk. Tevens is Aspen Digital gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en of het (audio)visuele werk.
 4. Alle door Aspen Digital vervaardigde goederen zoals teksten, ontwerpen en hulpmiddelen, Informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, zijn en blijven eigendom van Aspen Digital, ook als deze als aparte post in de Offerte of op de factuur zijn vermeld. Aspen Digital is niet gehouden genoemde goederen aan Opdrachtgever af te geven. Aspen Digital is niet gehouden bedoelde goederen voor Opdrachtgever te bewaren. Indien Aspen Digital en Opdrachtgever overeenkomen dat deze goederen door Aspen Digital zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste 1 (een) jaar en zonder dat Aspen Digital instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. Openbaarmaking van genoemde goederen kan slechts geschieden na verkregen Schriftelijke en ondubbelzinnige toestemming van Aspen Digital
 5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van Aspen Digital Diensten en/of goederen te bewerken, aan te passen, te verveelvoudigen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van Aspen Digital
 6. Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het (audio)visuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de Opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.
 7. Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in dit artikel van Aspen Digital rusten, zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Aspen Digital verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken, zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat tijdig wordt betaald. Indien tijdige betaling uitblijft, zal Aspen Digital zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.
 8. In de tussen Partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het (audio)visuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de Overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het (audio)visuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen Partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
 9. Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van Aspen Digital door Aspen Digital aan Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, ontwerpen of (audio)visuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
 10. Indien Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen jegens Aspen Digital verkrijgt Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de door Aspen Digital geleverde goederen en/of Diensten voor de overeengekomen doelstellingen en voor de overeengekomen duur. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in deze Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd.
 11. Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend voor de uitvoering van de Opdracht en het advies – waar en wanneer dan ook – berusten bij Aspen Digital Deze rechten worden op grond van deze Algemene Voorwaarden op het moment van het ontstaan daarvan aan Aspen Digital overgedragen, welke overdracht door Aspen Digital reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
 12. Voorzover voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in het vorige lid van dit Artikel een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtgever Aspen Digital reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Opdrachtgever te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om op eerste verzoek van Aspen Digital aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtgever machtigt Aspen Digital tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-) rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.
 13. Opdrachtgever doet hierbij afstand jegens Aspen Digital van alle eventueel aan Opdrachtgever toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtgever doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het betrokken personeel van Opdrachtgever, afstand jegens Aspen Digital van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Aspen Digital of door hem ingeschakelde derden of diens licentiegevers kan bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.
 3. Aspen Digital zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Aspen Digital voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.
 5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan Aspen Digital, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete verbeuren van € 10.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Aspen Digital om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid

 1. Aspen Digital is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Aspen Digital
 2. Bij aansprakelijkheid is Aspen Digital slechts aansprakelijk voor directe schade. Aspen Digital is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Aspen Digital bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Aspen Digital of derden bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere goederen, geen uitgezonderd.
 3. Aspen Digital is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onbereikbaarheid van een door Aspen Digital, of een door Aspen Digital ingeschakelde derde gehoste website, voor zover de onbereikbaarheid wordt veroorzaakt door externe factoren welke buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Aspen Digital vallen, zoals onderbreking van internet en/of stroomtoevoer en gebreken in de performance van apparatuur en/of diensten welke door derden worden geleverd. Ook is Aspen Digital niet aansprakelijk indien derden zich onbevoegd, zonder betaling of anderszins al dan niet met kwaadwillige intenties toegang verschaffen tot de door Aspen Digital, of een door Aspen Digital ingeschakelde derde gehoste website c.q. omgeving van Opdrachtgever, mits Aspen Digital aan de beveiliging van de systemen welke Aspen Digital gebruikt, de zorg besteedt die op dit punt redelijkerwijs mag worden verwacht. Opdrachtgever wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat de toegankelijkheid van de door Aspen Digital geleverde goederen en/of Diensten via Internet en/of via de ether een risico met zich meebrengt dat niet kan worden voorkomen met de hiervoor bedoelde beveiliging.
 4. Indien er voor Aspen Digital op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Aspen Digital, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Aspen Digital in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 5. Indien de verzekeraar Aspen Digital niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Aspen Digital beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.
 6. Schade waarvoor Aspen Digital op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 7 (zeven) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Aspen Digital, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 7. Aspen Digital is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Aspen Digital is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
 8. Aspen Digital is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 9. Aspen Digital is niet aansprakelijk voor fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 10. Aspen Digital is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde goederen na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft beperkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 11. Aspen Digital is niet aansprakelijk voor fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
 12. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 (een) jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 13. Aspen Digital is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
 14. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
  1. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of
  2. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 20 van deze Overeenkomst bedoeld.

Artikel 23 – Overlijden van Opdrachtgever

In geval van overlijden van Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 24 – Naamsvermelding en social media code

 1. Aspen Digital is gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van Aspen Digital openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
 2. Indien Aspen Digital dit nodig acht zal Opdrachtgever het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van Aspen Digital en het jaar van de eerste openbaarmaking.
 3. Aspen Digital mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft.
 4. Aspen Digital zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten is overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit in de ruimste zin des woords. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van Opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf (nog) niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.
 5. Indien Opdrachtgever een uiting over Aspen Digital doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van Aspen Digital:
  1. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert;
  2. Respect; indien Opdrachtgever namens of over Aspen Digital publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Aspen Digital verkregen te hebben;
  3. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware;
  4. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt;
  5. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever Aspen Digital te raadplegen;
  6. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

Artikel 25 – Communicatie via e-mail en social media

 1. Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.
 2. Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 26 – Kennisneming Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van negen juli tweeduizend achttien (09/07/2018) en liggen ter inzage ten kantore van Aspen Digital.
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook in te zien op de website van Aspen Digital; www.aspendigital.nl/algemene-voorwaarden/.

Artikel 27 – Rechtskeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen Aspen Digital en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden Nederland regio Gooi en Vechtstreek, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.
Rank Monitor logo

Boek een Meeting